Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski

Tani hosting

Zawartość

Opis
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski

Ebook "Rada pracowników w firmie" to 20 gotowych wzorów dokumentów, które ułatwiają organizację wyborów i sprawne funkcjonowanie rady pracowniczej w firmie

Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w niej związki zawodowe, pracodawca powinien zorganizować wybory do rady pracowników – nowego organu, z którym będzie konsultował najważniejsze decyzje ekonomiczne i informował o planach związanych z zatrudnieniem. Od 24.3.2008 r. obowiązek ten będzie także dotyczył pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

UWAGA: Ebook "Rada pracowników w firmie" stanowi fragment publikacji pt. „Teczka kadrowca. Pracownik od przyjęcia do zwolnienia” (Wydawnicto BECK), w cenie 199 zł, która jest obszernym i szczegółowym opracowaniem poświęconym dokumentacji pracowniczej.

I. Wprowadzenie

W dniu 25.5.2006 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowni­ ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550). Oznacza to, że pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający określoną ilość pracowników są zobowiązani do stworzenia w zakładzie pracy mechanizmów po­ wiadamiania pracowników o istotnych wydarzeniach i decyzjach podejmowanych przez pracodawcę, a niekiedy do konsultowania ich z nimi.

Stronę pracowniczą przy informowaniu i konsultacji reprezentuje tzw. rada pra­ cowników, czyli organ powoływany przez związki zawodowe lub w drodze wybo­ rów spośród pracowników danego zakładu pracy. Niezależnie więc od tego, czy w danym zakładzie pracy występują związki zawodowe – obowiązkowo będzie musiała powstać rada pracowników.

Liczebność rady pracowników zależy od liczby pracowników zatrudnionych u da­ ne­go pracodawcy i wynosi odpowiednio (art. 3 ust. 1):

 • 3 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia od 50 do 250 osób,
 • 5 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia od 251 do 500 osób,
 • 7 pracowników – gdy pracodawca zatrudnia powyżej 500 osób.

Liczebność rady pracowników może ulec zmianie jedynie w następujących przy­ padkach:

 • gdy liczba związków zawodowych działających w zakładzie pracy jest większa niż wskazana powyżej liczba członków rady pracowniczej; w takim przypadku każda z organizacji związkowych wybiera jednego członka rady, chyba że związ­ ki ustalą inne zasady reprezentacji w radzie pracowników,
 • gdy działająca już rada pracowników ustali z pracodawcą inną niż wskazana po­ wyżej liczbę członków rady pracowników (nie mniej niż 3 członków). Pracodawcy nie mają więc możliwości zmiany liczebności rady samodzielnie.

Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski - fragment ebooka "Rada pracowników w firmie"

Pamiętaj, że realizacja nowych obowiązków pracodawcy może być naprawdę prosta, gdyż dzięki publikacji "Rada pracowników w firmie" oprócz zdobycia 20 wzorów pism,

 • przeprowadzisz procedurę wyłonienia rady we współpracy z pracownikami, także w sytuacji, gdy w firmie działają związki zawodowe i nie wyłonią rady pracowników;
 • zyskasz dostęp do porad ekspertów, którzy interpretują niejasne zapisy w ustawie i dają gotowe rozwiązania + wzory dokumentów;
 • będziesz wiedział, jakie sprawy powinny podlegać konsultacji z radą, kto ponosi koszty funkcjonowania rady oraz jak je zminimalizować;
 • poznasz zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez członków rady oraz zakres ochrony pracowniczej członków rady;
Spis treści

Spis treści ebooka "Rada pracowników w firmie"

 • I. Wprowadzenie
 • II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy?
 • 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników
 • 2. Pracodawcy, u których obowiązki w zakresie informacji i konsultacji
 • 3. Porozumienie o „niestosowaniu ustawy”
 • II. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
 • 1. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach
 • 2. Wystąpienie pracowników o zorganizowanie wyborów do rady pracowników
 • 3. Wyznaczenie terminu wyborów do rady pracowników i powiadomienie załogi
 • 4. Zgłaszanie kandydatów do rady pracowników
 • 5. Ustalenie regulaminu komisji wyborczej i przekazanie go pracownikom
 • 6. Przeprowadzenie wyborów
 • 7. Ustalenie wyników wyborów
 • 8. Zwołanie pierwszego zebrania rady pracowników
 • 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających
 • 10. Zorganizowanie wyborów członków kolejnej rady
 • 11. Powiadomienie ministra
 • IV. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
 • 1. Wybór członków rady pracowników przez związki zawodowe
 • 2. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkami
 • 3. Przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
 • 4. Powiadomienie ministra
 • V. Zasady ochrony szczególnej członków rad pracowników
 • VI. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
 • 1. Sposób konsultacji i informowania pracowników o sprawach firmy
 • 2. Ochrona danych i tajemnic pracodawcy
 • VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
 • VII. Wzory dokumentów
 • A. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (związki zawodowe)
 • B. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (brak związków zawodowych)
 • C. Wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
 • D. Powiadomienie o terminie wyborów i zgłaszania kandydatów do rady pracowników
 • E. Zgłoszenie kandydata do wyborów na członka rady pracowników
 • F. Regulamin komisji wyborczej ds. wyboru członków rady pracowników
 • G. Lista pracowników posiadających bierne prawo wyborcze do rady pracowników
 • H. Karta do głosowania w wyborach na członków rady pracowników
 • I. Porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie powoływania i funkcjonowania rady pracowników
 • J. Informacja o niezawarciu porozumienia przez zakładowe organizacje związkowe
 • K. Powiadomienie o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów do rady pracowników
 • L. Informacja o zwołaniu pierwszego posiedzenia rady pracowników
 • Ł. Protokół z posiedzenia rady pracowników
 • M. Regulamin rady pracowników
 • N. Wzór informacji o radzie pracowników
 • O. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z członkiem rady pracowników
 • P. Powiadomienie rady pracowników o sprawach niewymagających konsultacji
 • R. Powiadomienie rady pracowników o sprawach wymagających konsultacji
 • S. Wniosek o udostępnienie informacji radzie pracowników
 • T. Wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności
Opinie

Doskonałe opracowanie, świetnie przygotowane tzw. "gotowce" - i to jest to, o co mi chodziło. Szkoda czasu na tworzenie własnych dokumentów - tu mamy gotowe do wykorzystania, to co jest nam potrzebne.

Jolanta T.

Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (1 vote)
Czytaj online darmowy fragment ebooka: 

Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook "Pracownik niepełnoetatowy" to profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów. Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na...
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami! Ebook "Dokumentacja pracownicza" to praktyczne kompendium wiedzy na temat prowadzenia teczek...
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek
W ebooku "Nawiązanie stosunku pracy" znajdziesz gotowy wzór umowy o pracę, która zabezpieczy Twoje interesy. Ebook "Nawiązanie stosunku pracy" zawiera również porady ekspertów dotyczące zawierania umowy o prace. ...
Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / A. Gronowicz i B. Lenart
W ebooku "Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz 25 przydatnych wzorów z zakresu: urlopów, czasu pracy, wynagrodzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, odejścia z pracy, powstrzymania się od pracy...
Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" to kompendium informacji na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych. Od dziś załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie Ci niewiele czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak...
X

Inne publikacje tego autora:

Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek