Zostaw troski - żyj w harmonii / Anselm Grün

Tani hosting

Zawartość

Opis
Ebook Zostaw troski - żyj w harmonii / Anselm Grün

Ebook "Zostaw troski - żyj w harmonii" - Anselm Grün

Zostaw troski! Nie staraj się wszystkiego udźwignąć. Nie zamartwiaj się na zapas, tylko uśmiech warto magazynować...

Zostaw troski! Pewnie nie wszystkie odejdą, ale niektóre się Tobą znudzą. Skup się na pięknie i radości życia, tylko one warte są Twojej uwagi...

Zamiast mówić: „Mam problem!”, powiedz mi, co pięknego Cię dzisiaj spotkało...

Anselm Grün ur. w 1945 r., doktor teologii, benedyktyn, zarządza opactwem w Münsterschwarzach. Jako znany doradca duchowy prowadzi kursy medytacji uwzględniające psychoterapie, kontemplacje i post. Autor licznych publikacji.

Spis treści

Spis treści ebooka "Zostaw troski - żyj w harmonii"

 • Przed­mo­wa
 • Zo­staw tro­ski

  • Nie martw się – żyj w pro­sto­cie
  • Gdzie leży pro­blem?
  • Przez dziur­kę od klu­cza
  • Do­mo­fon
  • Obrzy­dłe ży­cie
  • Obłęd na punk­cie zdro­wia
  • Fał­szy­we ofia­ry
  • Pu­łap­ka
  • Śmie­ci du­szy
  • Zmar­twie­nia po­tra­fią pły­wać
  • Wiel­ki rzut
  • Cóż nam po­mo­że na­rze­ka­nie?
  • Kie­dy robi się ciem­no i zim­no
  • Szcze­gól­ny przy­pa­dek ży­cia
  • Trosz­czyć się i opie­ko­wać
  • Pra­wi­dło­wa tro­ska
  • Je­stem pod opie­ką
  • Nie złość się
  • Cmen­tarz błę­dów
  • Za­pro­sze­nie
  • Jak śpie­wa ptak
  • To się uda
  • Nie­ła­twa sztu­ka
  • Pro­gram prze­ciw­dzia­ła­ją­cy
  • Po pro­stu po­wiedz, co my­ślisz
  • W do­brej dło­ni
  • Obej­mij swo­ją złość
  • Kie­dy przy­cho­dzi zwąt­pie­nie
  • Czy śmiech, czy płacz?
  • Pu­deł­ko ze zmar­twie­nia­mi
  • Ży­cie jest dziś, a nie ju­tro
  • Kie­dy na­sta­je noc
  • O bło­go­sła­wień­stwie snu
 • Żyj w har­mo­nii

  • Sam bądź dźwię­kiem i me­lo­dią
  • Har­mo­nia
  • Brzmie­nie du­szy
  • Przy­jem­ne tony i har­mo­nia
  • Czy­sty i nie­ska­zi­tel­ny
  • Pro­wa­dze­ni przez dźwię­ki
  • Zo­staw wszyst­ko to, co tak moc­no trzy­masz
  • Jak w nie­bie
  • W po­sia­da­niu wol­nych rąk
  • Na czym po­le­ga­ją cuda
  • Nig­dy nie jest za póź­no
  • Za­cho­wać rów­no­wa­gę
  • Bądź cier­pli­wy
  • Po­lu­bić na­wet pro­ble­my
  • Po­kój jest moż­li­wy
  • Sta­no­wić jed­ność z sobą sa­mym
  • Sła­bość i moc
  • Je­dy­na mo­dli­twa
  • Nowy smak
  • Nie umniej­szaj swo­jej war­to­ści
  • Re­zo­nans
  • Wspól­na ra­dość
  • Zgo­da na ży­cie
  • Wszyst­ko jest da­rem
  • Jed­ność ze wszyst­kim wo­kół
  • Ob­jąć sa­mot­ność
  • Uni­kal­ny i nie­po­wta­rzal­ny
  • Spójrz w głę­bię
  • Praw­dzi­wa kon­tem­pla­cja
  • We­wnętrz­na ra­dość
  • Co mówi mi ser­ce
  • Na dnie du­szy
  • Pola, łąki, kwia­ty
  • Szczę­ście w za­ka­mar­ku
  • Bądź, kim je­steś
  • Po­jed­naj się z sa­mym sobą
  • Pew­ne­go dnia
 • Żyj w pro­sto­cie

  • Ja­sno i praw­dzi­wie
  • We­wnętrz­na wol­ność
  • W zgo­dzie
  • Dar Boży
  • Skie­ro­wa­ny ku jed­ne­mu pra­gnie­niu
  • Kie­dy two­je spoj­rze­nie jest skrom­ne i pro­ste
  • Bez ukry­tych my­śli
  • Jak dzie­ci
  • Bez fał­szu i ob­łu­dy
  • Ła­god­ni jak go­łę­bie
  • We­wnętrz­nie czy­sty
  • Nie tak ła­two
  • Nie kom­pli­kuj tego, co jest pro­ste
  • Nie ma prze­szko­dy
  • Ro­ze­zna­nie
  • Mały klu­czyk
  • Żyć so­li­dar­nie
  • W praw­dzie
  • Ni­cze­go nie kom­pli­ko­wać
  • Mało słów
  • Naj­szczę­śliw­sze dni
  • Wszyst­ko po­da­ro­wa­ne
  • Praw­dzi­wy mistrz
  • Spo­cznij w so­bie
  • Tak po­win­no być
  • Spra­wa de­cy­du­ją­ca
  • Nie­skom­pli­ko­wa­ny
  • Im prost­szy ze­gar…
  • Boso przez ży­cie
  • Pra­so­wa­nie rów­nież po­ma­ga
  • Prze­strzeń do od­dy­cha­nia
  • Naj­wyż­sza sztu­ka
  • Ciesz się nic­nie­ro­bie­niem
  • Ob­ser­wuj gwiaz­dy
  • Li­sty ra­do­ści
  • Za­po­mnie­nie o so­bie – czy­sty byt
Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (1 vote)
Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Mała książeczka o prawdziwej miłości / Anselm Grün
Miłość gruntownie odmienia życie każdego, kto jej doświadcza. Nie tylko osobę, która kocha, lecz także tę, która jest kochana. Miłość to energia, która czyni szczęśliwym. By dotrzeć do jej źródła, trzeba zaufać tęsknocie swego serca i...
Ebook Przemień swój lęk. Jak odzyskać radość życia? / Anselm Grün
Ebook Przemień swój lęk. Jak odzyskać radość życia? / Anselm Grün Lęk jest siłą życiową, która ma wiele postaci. Może on być w nas lub wokół nas. Lęki mogą być pozytywne i działać jak system alarmowy. Jest też jednak lęk przed...
Ebook Ustalić granice - szanować granice. Aby nasze wzajemne relacje były udane – impulsy duchowe / Anselm Grün i Ramona Robben
Ebook Ustalić granice - szanować granice. Aby nasze wzajemne relacje były udane – impulsy duchowe Anselm Grün i...
Ebook Nowa psychologia sukcesu. Nastawienie na rozwój to gwarancja sukcesu / Carol S. Dweck
Dzięki książce "Nowa psychologia sukcesu. Nastawienie na rozwój to gwarancja sukcesu" dowiesz się, jak jedno proste przekonanie na swój własny temat w dużej mierze kontroluje twoje życie.  Ba, w istocie rzeczy...
Książka Kreatywność na zawołanie / Todd Henry
Książka "Kreatywność na zawołanie". Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą. - Todd Henry Z ebooka "Kreatywność na zawołanie." dowiesz się, jak osiągnąć (i utrzymać) szczyt kreatywności! Rutyna...
X

Inne publikacje tego autora:

Ebook Jak przezwyciężyć smutek życia? Duchowe spojrzenie na depresję / Anselm Grün
Ebook Ustalić granice - szanować granice. Aby nasze wzajemne relacje były udane – impulsy duchowe / Anselm Grün i Ramona Robben
Ebook Przemień swój lęk. Jak odzyskać radość życia? / Anselm Grün
Ebook Mała książeczka o prawdziwej miłości / Anselm Grün